VILKÅR FOR ANVENDELSE AF paiblock.app

Denne aftale blev oprindeligt skrevet på engelsk. I det omfang at en oversat version af denne aftale ikke stemmer overens med den engelsk version, har den engelsk version forrang.
Dato for seneste revidering: October 21, 2019

1. Omfang

PUUT A/S (Puut) har skabt paiblock.app og vedligeholder hjemmesiden (herunder alle Puut-relaterede hjemmesider) samt andre hjemmesider tilføjet til paiblock.app , samt sider hvor der skabes en platform (et arkiv), hvor du (eller jeres) og andre PUUT partnere, udviklere, brugere samt andre interesserede parter kan modtage, opdage og dele oplysninger om PUUTs produkter og tjenester samt andre emner fundet på paiblock.app. Din Virksomhed ), erklærer og garanterer du, at du har myndighed til at handle på vegne af din virksomhed, og at i binder jer til vilkårene i denne "vilkår for anvendelse" aftale (VFA). Hver gang der i aftalen refereres til dig/din, så refereres der også til Din Virksomhed. Ved at registrere dig på paiblock.app, eller ved at bruge vores hjemmeside, herunder vores mobile applikationer, så accepterer du vilkårerne.

2. ACCEPT AF VILKÅR

Medmindre andet er aftalt i en separat aftale mellem din virksomhed og PUUT, så er jeres adgang til og brug af paiblock.app, indhold (defineret i afsnit 7 nedenfor), eventuelle fora, wikis, blogs, samt ydelser leveret på paiblock.app (enhver service) omfattet af denne VFA. Derudover kan din brug af paiblock.app, indhold og tjenesterne også være underlagt ansvarsfraskrivelser, juridiske meddelelser, click-through-aftaler, samt andre juridiske aftaler (enhver yderligere juridiske vilkår), som kan blive lagt ud på paiblock.app, når det er relevant. Denne VFA samt de yderligere juridiske vilkår (styringsvilkår) danner en juridisk bindende aftale mellem dig og PUUT. Denne aftale vedrører jeres adgang til og brug af paiblock.app, indhold og tjenesterne. PUUT Software Hvis du ikke kan acceptere betingelserne i denne VFA, må du ikke forsøge at få adgang til eller bruge paiblock.app. Din adgang til og brug af PUUT software eller tilhørende dokumentation på paiblock.app (sammen PUUT Software) skal være omfattet af en særskilt softwarelicensaftale som stilles til rådighed for dig på det tidspunkt, du får adgang til eller downloader PUUT Software.

3. ÆNDRINGER OG MEDDELELSER

PUUT forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer i denne VFA og at modificere, ændre eller afbryde hvilken som helst del af eller hele paiblock.app og/eller tjenesterne.

PUUT vil underrette dig om eventuelle ændringer i denne VFA. Underretningen vil enten ske via paiblock.app, via e-mail eller via VFA link. PUUT kan til enhver tid og uden varsel foretage ændringer i tjenester, produkter, servicetilbud, paiblock.app samt PUUT Software.

4. FORTROLIGE OPLYSNINGER

A. Bortset fra de undersider af paiblock.app, der tydeligt fremstår som ”ikke-offentlige”, så er paiblock.app beregnet til at være et offentligt forum underlagt vilkårene i denne aftale, og du accepterer, at du ikke bør give PUUT eller andre brugere fortrolige eller retsbeskyttede oplysninger, som du eller ejeren af oplysningerne ikke har til hensigt skal blive offentlig information. Indhold, som du sender eller uploader til paiblock.app, vil ikke anses for at være fortroligt eller beskyttet, og du accepterer udtrykkeligt, at du giver afkald på enhver forretningshemmelighed eller andre fortrolige rettigheder med hensyn til sådant uploadet indhold.

B. Du accepterer, at du ikke bør gengive fortrolige oplysninger, som der er givet adgang til igennem paiblock.app i nogen former, medmindre de er autoriseret på tidspunktet for udlevering. Enhver gengivelse af PUUTs fortrolige oplysninger forbliver ejendom af PUUT og skal indeholde alle de fortrolige eller navnebeskyttede meddelelser eller legends, der vises på originalen. Du accepterer, at du skal (a) træffe alle rimelige foranstaltninger (defineret nedenfor) for at holde alle fortrolige oplysninger strengt fortrolige; (b) udelukkende skal anvende fortrolige oplysninger som er autoriseret på tidspunktet for offentliggørelse og (c) ikke skal videregive fortrolige oplysninger til nogen parter uden forudgående skriftlig tilladelse fra PUUT. Du opnår ingen rettigheder til fortrolige oplysninger, bortset fra de begrænsede rettigheder, som er beskrevet ovenfor. Under ingen omstændigheder må du bruge fortrolige oplysninger til at oprette, forbedre, ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker baseret på softwaren eller serviceydelserne, eller på nogen måde konkurrere med PUUT Software eller serviceydelser, hverken helt eller delvist. Begrebet ”fortrolige oplysninger” omfatter alle forretningshemmeligheder og andre oplysninger eller serviceydelser, som PUUT eller tredjeparter beskytter mod ubegrænset videregivelse til andre, oplysninger der er mærket ”fortrolig”, oplysninger der er fremkommet via en begrænset del af paiblock.app, software downloads, samt oplysninger der med rimelighed kan identificeres som fortrolige baseret på typen af information eller typen af videregivelse. Med begrebet ”rimelige forbehold” menes forbehold, som du og/eller din virksomhed tager for at beskytte din/jeres egne lignende fortrolige oplysninger. Dette må ikke må være mindre end en rimelig standard af påpasselighed.

Alle uploads foretaget af dig/jer på paiblock.app, uanset om det er i et offentligt forum eller ej, er på eget ansvar og Puut tager ikke ansvaret for brug eller misbrug af sådanne uploadede oplysninger fra andre brugere på paiblock.app.

5. DINE OPLYSNINGER, PRIVATLIV OG DATABESKYTTELSE

Du forstår og accepterer, at PUUT indsamler, opbevarer samt på anden vis benytter dine personlige oplysninger og anvender dataen. PUUT kan udveksle sådanne oplysninger med tredjepartsudbydere med henblik på at forbedre eller levere tjenester omfattet af PUUTs fortrolighedserklæring. Databehandlingen omfatter dit navn, e-mail-adresse samt andre oplysninger, som kan omfatte (men er ikke begrænset til) dit telefonnummer og postadresse. I et begrænset antal tilfælde, ved adgang til specikke hjemmesider eller reaktion på salgstilbud (hver især "transaktion“), kan PUUT med henblik på behandling af en transaktion midlertidigt indsamle og anvende dit kreditkortnummer samt udløbsdato. Indsamling og behandling af kreditkortnumre samt udløbsdatoer vil blive genstand for en særskilt aftale. Alle personlige data vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med relevante databeskyttelsesregler.

Du accepterer, at PUUT kan få adgang til, opbevare samt videregive dine personlige oplysninger og/eller indhold, hvis dette er påkrævet ved lov eller påkrævet for: (i) at overholde en juridisk proces; (ii) at reagere på påstande om, at indhold krænker tredjepartsrettigheder eller (iii) beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for PUUT, brugere og offentligheden.

Du accepterer at overholde vilkårene af ovenstående PUUT fortrolighedseklæring, samt privatlivsvikår (kan findes under ”privatspolitik” i bunden af ​​hjemmesiden paiblock.app).

6. OPHAVSRETSPOLITIK

Uautoriseret kopiering, distribution, ændring, offentlig visning, eller offentlig fremførelse af ophavsretligt beskyttede værker er en krænkelse af rettighedshaveres ophavsret. Som anvendt her, indeholder begrebet ”immaterielle rettigheder” patenter af enhver type, designrettigheder, brugsmønstre samt andre lignende opfindelsesrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, fortrolighedsrettigheder samt alle andre immaterielle ejendomsrettigheder, herunder ansøgninger om nogle af ovenstående, i hvilket som helst land, og som er opstået under lovbestemt ret, praksisbestemt ret eller ved kontrakt (uanset tinglyst), og som er gældende, herefter indgivet, udstedt eller erhvervet.

Du accepterer at overholde vilkårene i ovennævnte PUUT ophavretsretspolitik og de vilkår der findes ved at klikke på PerPermissions samt varemærkepolitik i bunden af hjemmesiden paiblock.app.

7. ANSVARLIGHED FOR LINKS OG INDHOLD

PUUT er kun ansvarlig for og hæfter kun for indhold lagt på paiblock.app i det omfang, der kræves af dansk tele-lovgivning. paiblock.app kan indeholde links til eksterne websteder samt informationer genereret af sådanne eksterne hjemmesider af PUUT partnere og tredjeparts tjenesteudbydere. PUUT er ikke ansvarlig for indholdet på linkede websteder eller eventuelle ændringer eller opdateringer på sådanne websteder. Du accepterer endvidere, at PUUT ikke skal være direkte eller indirekte ansvarlig for, eller hæfter for, eventuelle skader/tab, som er forårsaget (eller påstås forårsaget) af din brug eller tillid til indhold, varer eller tjenester der er til rådighed via en sådan linket hjemmeside. Ved enhver artikel, information, data, kode, tekst, software, dokumentation, grafik, billede, markedsføringsmateriale, video, fotografi, beskeder til ethvert forum, wiki, eller blog på paiblock.app (hvilket som helst indhold ), hvad enten det offentliggøres eller overføres privat, er det alene personen det leverer indholdet som er ansvarlig.

8. IMATERIELLE RETTIGHEDER; LICENSER MODTAGET

Med forbehold for eventuelle licenser du overdrager PUUT i henhold til denne aftale, skal du beholde ejerskabet af alle immaterielle rettigheder i og til det indhold, som du lægger på paiblock.app i det omfang, at du er ejeren eller indehaveren af de immaterielle rettigheder. Intet i denne aftale udelukker, at du sælger eller licensere dit indhold til nogen anden part under en separat aftale.

Ved at sende eller uploade indhold til paiblock.app, giver du PUUT en evig, ubegrænset, uigenkaldelig, royalty-fri, verdensomspændende licens til at: bruge, reproducere, tilpasse, vise, udføre, ændre, overføre, oversætte, distribuere, og skabe afledte værker af indholdet; at give tilbud til at sælge, sælge, lease eller på anden måde distribuere indhold eller produkter; samt gennemføre enhver procedurer, som indeholder sådan indhold (herunder retten til sublicensere nogle af ovennævnte). Du erklærer og garanterer overfor PUUT, at du har retten, stillingen og/eller autoriteten til at give en sådan licens til PUUT. PUUT kan vælge ikke at skrive eller udgive det indhold, du sender eller uploader. Hvis PUUT vælger at offentliggøre indholdet, kan PUUT efter eget skøn vælge (uanset årsag og uden varsel) at trække den offentliggjorte oplysning tilbage.

Alle imaterielle rettigheder til enhver PUUT software og tjeneste skal tilhøre PUUT. Intet i denne VFA skal anses for at give dig ret til at ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, skabe afledte ord fra, overføre eller sælge PUUT Software, medmindre andet er tilladt af lov. Du accepterer hermed at tildele PUUT eventuelle ændringer eller afledte værker af enhver PUUT Software lavet af dig i strid med denne begrænsning.

9. TILLADT BRUG AF paiblock.app

Det er udelukkende tilladt at få adgang til paiblock.app og bruge serviceindholdet og PUUT Softwaren til personlig, oplysende, ikke-kommercielle formål.

10. OPSIGELSE OG ANSVAR

I tilfælde af, at du i væsentlig grad misligholder kontrolvilkårene, kan PUUT, efter eget skøn nægte dig alt nuværende samt fremtidig brug af paiblock.app. PUUT kan, baseret på eget skøn, fjerne ethvert indhold lagt på paiblock.app. PUUT er ikke ansvarlig for opsigelse eller ændring af paiblock.app og/eller tjenester, hverken overfor dig eller nogen tredjepart. Hvis du sender eller uploader indhold, der er fortroligt eller retsbeskyttet af en tredjepart uden denne tredjeparts tilladelse, eller, hvis du overfører eller uploader indhold, der er beregnet til at inficere, korrumpere eller på anden måde forstyrre paiblock.app eller andre brugeres computersystem, så kan PUUT indberette dig til de relevante myndigheder for at sikre, at du bliver holdt ansvarlig i videst muligt omfang af gældende love.

Du accepterer, at du ikke vil bruge paiblock.app til at:

  • - udgive, uploade, sende, e-maile, overføre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som (a) du ikke har ret til at stille til rådighed (b) er ulovligt, skadeligt, vulgært, obskønt, hadefuldt, racistisk eller på anden måde stødende; (c) krænker immaterielle rettigheder fra en part, (d) omfatter enhver uopfordret eller uautoriseret reklame, salgsmateriale, undersøgelser, junk mail, spam, kædebreve eller enhver anden form for opfordring, kommercielle eller på anden måde, eller (e) indeholder en software virus, trojansk hest, orm, time-bom, cancelbot, beskadiget fil eller en hvilken som helst anden computerfil eller software designet til at afbryde, ødelægge, skade eller begrænse funktionaliteten af ​​enhver computerhardware, software eller anden ejendom;
  • - bagvaske, chikanere, misbruge, forfølge, true eller krænke andres rettigheder såsom retten til privatliv og ytringsfrihed;
  • - efterligne en person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en PUUT official, PUUT medarbejder, eller enhver tredjepart. Samt udsandfærdigt erklære eller på anden måde forkert repræsentere dit tilhørsforhold til en person eller enhed;
  • - forfalske e-mail-headers eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold transmitteret via tjenesterne;
  • - downloade en fil eller indhold indsendt af en anden bruger, som du ved, eller med rimelighed burde vide, ikke lovligt kunne reproduceres, vist, udført og/eller distribueret på en sådan måde;
  • - forstyrre eller afbryde de tjenester, servere eller netværk, der understøtter tjenester, eller undlade at overholde kravene, procedurerne, politikkerne eller reglerne for det netværk, som er forbundet til tjenesterne;
  • violate any applicable local, state, national or international law and any regulations;
  • - høste, indsamle eller opbevare personlige oplysninger eller data fra andre brugere.

11. BETALING FOR YDELSER

Hvis du køber en ydelse, som vi tilbyder mod et gebyr, accepterer du, at Puut opbevarer dine betalingskortoplysninger. Du accepterer også at betale de gældende gebyrer for services, når de forfalder, og du skal betale alle relaterede afgifter og/eller skatter samt refundere Puut for alle omkostningerne ved indsamlingen og renten for et eventuelt for sent indbetalt beløb.

En ordre der er bindende for dig træder i kraft, når alle de nødvendige oplysninger for at gennemføre kontrakten er blevet indtastet, plus du har bekræftet og accepteret disse vilkår og betingelser samt klikket på "Betal for din bestilling"-knappen. Indtil det øjeblik du klikker på denne knap, kan du til enhver tid ændre din bestilling samt ændre de ​​oplysninger, der er forbundet med din ordre.

12. SPECIFIKKE VILKÅR FOR PUUT SOFTWARE PÅ paiblock.app

PUUT Software, der er gjort tilgængelig for download fra paiblock.app, er et ophavsretligt beskyttet værk tilhørende PUUT. Anvendelse af PUUT Softwaren er reguleret af en softwarelicensaftale ( licensaftalen ) som ledsager eller er inkluderet i PUUT Software.

13. FRIHOLDELSE

Du accepterer at friholde PUUT, dets associerede selskaber, datterselskaber, funktionærer, agenter, partnere, medarbejdere og licensgivere for erstatning af ethvert krav, herunder rimelige advokatsalærer fra tredjepart, som bunder i dit indhold på (eller brug af) paiblock.app + tjenester, samt for deres brud på denne VFA eller af PUUTs ophavsrettigheder eller fortrolighedserklæring, samt for en påstået krænkelse af andre tredjepartsrettigheder.

14. FRASKRIVELSE AF SOFTWARE GARANTIER

Indhold og tjenester fra paiblock.app bliver leveret til dig ”som de er”. PUUT garanterer ikke for funktioner eller kvaliteter på paiblock.app, indhold eller tjenester eller giver tilsagn til nogen anden kvalitet. Udtalelser og forklaringer til paiblock.app, indhold, software eller tjenester i reklamemateriale eller på paiblock.app og i dokumentationen er udelukkende uarbejdet til forklarende formål; de er ikke beregnet til at udgøre nogen garanti af visse funktioner. Ingen brugere skal opfatte offentliggjorte PUUT-beskrivelser eller af reklame som garanti eller tilsagn, undtagen i det omfang hvor PUUT udtrykkeligt har bekræftet sådanne garantier eller tilsagn skriftligt. Garantier er kun gyldige efter udtrykkelig skriftlig bekræftelse af PUUTs ledelse.

PUUT står ikke inde for nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​(i) links til hjemmesider fra tredjepart på paiblock.app, eller indhold som kan opnås på sådanne hjemmesider eller (ii) alle oplysninger, der leveres af tredjeparter på paiblock.app.

15. ANSVARSBEGRÆNSNING

I DET OMFANG DET ER TILLADT VED GÆLDENDE RET, ER PUUT OG DETS DATTERSELSKABER, FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE IKKE ANSVARLIGE FOR EN BRUGER. DETTE GÆLDER HVERKEN FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG ELLER STRAFFENDE FØLGEVIRKNINGER - ELLER SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF PROFIT, INDTJENING, GOODWILL, BRUG, DATA, ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM PUUT ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB). OG DET GÆLDER UANSET, OM DE ER FORÅRSAGET, SOM EN DEL AF KONTRAKT, ELLER PÅ ANDEN VIS, EKSEMPELVIS: (i) GENNEM BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE paiblock.app, PUUT SOFTWARE ELLER TJENESTER; (ii) GENNEM OMKOSTNINGER DER ER OPSTÅET VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER, SOM FØLGE AF DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUGE PUUT SOFTWARE, INDHOLD ELLER TJENESTER ELLER OPNÅET UNDER TRANSAKTIONER, DER GENNEMFØRES PÅ paiblock.app; (iii) VED UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (iv) VED UDTALELSER, BESKEDER ELLER ADFÆRD FRA ENHVER TREDJEPART PÅ paiblock.app; ELLER (v) SOM FØLGE AF ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE paiblock.app ELLER TJENESTER.

16. GÆLDENDE LOVGIVNING

Este site é criado e controlado por PUUT na Dinamarca. As leis da Dinamarca governarão este TOU sem efetivar quaisquer princípios de conflitos de leis. Qualquer controvérsia decorrente deste TOU deverá e só poderá ser submetida ao Tribunal Distrital de Glostrup (dinamarquês: “Retten i Glostrup”) na Dinamarca, como local acordado. Você também concorda em cumprir todas as leis do país em que reside aplicáveis ​​à transmissão de dados na Internet, incluindo, entre outras, leis que regem o uso de criptografia e leis que regem a transmissão de dados através de fronteiras internacionais , em países proibidos e contendo informações de identificação pessoal.

17. OVERLEVELSE

Dine fortrolighedsforpligtelser er fortsat gældende ved ophør af dine adgangsrettigheder. Ved enhver opsigelse af Din konto, eller ved PUUTs skriftlige anmodning, skal du ophøre med at bruge de fortrolige oplysninger, opdagelser, og/eller tjenester, samt returnere eller destruere alle fortrolige oplysninger i din besiddelse eller kontrol.

18. ANSVARSFRASKRIVELSE

Den manglende mulighed for PUUT til at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i denne VFA udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. I det omfang en bestemmelse i denne VFA findes at være uden retskraft, skal en sådan bestemmelse ændres på en sådan måde, at denne VFA bliver modificeret og juridisk kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning. Balancen af bestemmelserne i denne VFA skal ikke blive berørt heraf.

Paiblock is supervised by the Danish Financial Supervisory Authority (Finantilsynet). FTID 41046